Adresa: Hlavní 105, Štěchovice, Praha - západ
+420 603 234 575
elkr@elkr.cz

Proč revize

Elektropráce & revize

 Proč provádět revize?

 

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a jeho povinností je vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat zařízení bezpečné. Závada na elektroinstalaci je častá příčina požáru. Revize  je soubor úkonů, jejímž výsledkem je revizní zpráva. Zpráva dává provozovateli obrázek o stavu zařízení, uvádí zjištěné závady a doporučení pro minimalizaci rizik.

 

Elektřina není vidět a to nejhorší je, že Vás dokáže ohrozit na zdraví a na životě. Revizemi elektro předejdete úrazu elektrickým proudem.

Po revizi elektro budete vědět v jakém stavu je Vaše provozované elektrozařízení například elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody.

Revize elektro zpravidla odhalí možné příčiny poškození elektrozařízení dříve, než k němu dojde a tím v závěru předejdete spousty problémům.

Revizemi elektro můžete ušetřit i peníze. Revizemi elektro ušetříte náklady za opravu a pořizování nových elektrozařízení, které jsou porovnáním s cenami za revize elektro nepatrné.

Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb.

Revize může kontrolovat Inspektorát Práce.

Inspektorát Práce může udělit finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, podle zákona 251/2005 Sb.

V případě požáru (pojistné události), nebo úrazu elektrickým proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte vypracovanou revizi elektro a nebo máte revize elektro již propadlé.Můžete být stíhán za nedodržení zákona a zažalován ze strany poškozeného.

Subjekty, které jsou povinny revize zajistit :

  • Provozovatelé – zodpovídají za udržování elektrického odběrného zařízení v souladu s platnými normami (zákon č. 458/2000 Sb.)
  • Zhotovitelé – jsou dle zákona o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními (č. 251/2005 Sb.), zajistit revizi jimi dokončených instalací
  • Výrobci – jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky
  • Zaměstnavatelé – zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce a za vyhledávání a prevenci rizik podle zákoníku práce.

Jak se revize provádí?

Prvním úkolem revizního technika je kontrola dokladů k instalaci – dokumentace skutečného provedení, protokol o určení vnějších vlivů, schémata rozvaděčů případně výchozí a periodická revizní zpráva. Po kontrole dokladů následuje prohlídka zařízení. Jedná se o vizuální kontrolu zařízení, zda není poškozeno a je vhodně voleno s ohledem na prostředí, ve kterém je instalováno. Dalším krokem je měření. V jedné fázi revize je nutné instalaci vypnout, aby bylo možné provést všechna potřebná měření. Tím provedení revize končí a revizní technik musí vypracovat revizní zprávu. V revizní zprávě objektivně posoudí stav zařízení, uvede případné závady a doporučení. Závěrem zprávy je jednoznačné stanovisko, zda zařízení je nebo není schopné bezpečného provozu. Nakonec se revizní zpráva v písemné podobě předá provozovateli zařízení.

revizni_technik Revize_elkr